Cố vấn học tập khóa 2018 – K42

01-12-2021 Quản Lý
STT LỚP PHỤ TRÁCH HỌ TÊN GV SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ GV
1 CCQ1823A ĐÀO THÀNH SUNG 0968335111 280015
2 CCQ1806A+B
3 CCQ1805A NGUYỄN MẠNH THẮNG 0988539901 280014
4 CCQ1805B+C PHẠM TOÀN SINH 0918462202 280034
5 CCQ1815A+B HỒ HOÀI NAM 0978100975 280010
6 CCA1818A+B NGUYỄN ĐỨC NHƠN 0937050226 280019

 

Bài viết khác