Hồ sơ bài giảng

Quí Thầy/Cô vào link để cập nhật hồ sơ bài giảng của mình

 

Stt

Họ và

Tên

Link cập nhật HS BG của GV

1

Lâm Quang

Chuyên

https://drive.google.com/drive/folders/134kxHeS7LOCGil5kWjNZi4Tb-Gq5csP3?usp=sharing

2

Trần Xuân

An

https://drive.google.com/drive/folders/1pqVDBm4apW-VTfe6wUiw7cVIkh_bCNGK?usp=sharing

3

Nguyễn Thị

Hạnh

https://drive.google.com/drive/folders/169nheVotSIs5MmNJscnawuxTHw-uhHU4?usp=sharing

4

Tống Thị

Hiếu

https://drive.google.com/drive/folders/1u6y2OEHoRgzzOTtsDc3HQ6ik59qWHa7B?usp=sharing

5

Trần Thế

Hoàng

https://drive.google.com/drive/folders/1Hhg12Rt5srkYKJoMjEFCXvVB09pqeDp7?usp=sharing

6

Đỗ Quang

Huy

https://drive.google.com/drive/folders/17mSe_4a7Up6EU0zMF3tJQUydtRiSjSqp?usp=sharing

7

Nguyễn Việt

Khoa

https://drive.google.com/drive/folders/1xscoMZdlHKP-skPX3z2K_Pz94I4knw1H?usp=sharing

8

Ngô Đình

Khôi

https://drive.google.com/drive/folders/1mXs9nUgqtlBvBuIdVldrL2vZD6nfMNXQ?usp=sharing

9

Nguyễn T Mai

lan

https://drive.google.com/drive/folders/120KNhzza9V8c-_74FxgDz2lzvsPMI7Gy?usp=sharing

10

Mai Văn

https://drive.google.com/drive/folders/1d5XnNimsCJmd0curZkDrj2YlzU5qLHkd?usp=sharing

11

Trần T Thanh

Lễ

https://drive.google.com/drive/folders/1-SDUoPyjjDbNVeGmsNyxQRltTJe5qeOm?usp=sharing

13

Hồ Hoài

Nam

https://drive.google.com/drive/folders/12H6H7U4tMwXfOcAADfpU5k9nFUJsiTy0?usp=sharing

13

Đỗ Phương

Nam

https://drive.google.com/drive/folders/18wv02Y2hkX9amKNOXweFvQ1JpJ3fzA7c?usp=sharing

14

Nguyễn T Kim

Ngân

https://drive.google.com/drive/folders/1q4AOXlxr0WHEDdWHkJtJlSEMyEVBX7-i?usp=sharing

15

Nguyễn Đức

Nhơn

https://drive.google.com/drive/folders/1fIWeGgXCNbMbapefLbtYqFc5LHWSlkvm?usp=sharing

16

Vũ Đình

Nhường

https://drive.google.com/drive/folders/1uXRzfmwMzAvdOMVQlLgpCBE8oc3v5AqL?usp=sharing

17

Nguyễn T Kim

Oanh

https://drive.google.com/drive/folders/1Bkn31mDPz0Vj4XPDJw1w7OBdDN0xY1-m?usp=sharing

18

Nguyễn Văn

Phước

https://drive.google.com/drive/folders/1zZnHrL9Yj5XmHySjIIcIrVoxYbby73BL?usp=sharing

19

Nguyễn T Lan

Phương

https://drive.google.com/drive/folders/1tSDOm4jhkfTd9mnqhv3NvARC0RzFnJxG?usp=sharing

20

Nguyễn Minh

Quang

https://drive.google.com/drive/folders/1ve39tmTNYWsKtE_oGg48stk2hGNkOnBR?usp=sharing

21

Phạm Toàn

Sinh

https://drive.google.com/drive/folders/1GqqgWBbChh6M3_LGpdnLFcm_H09A9NoP?usp=sharing

22

Đào Thành

Sung

https://drive.google.com/drive/folders/1bk2LM8i5wS0Y7jbfJqygEjpZ_L5vcqwc?usp=sharing

23

Nguyễn Kim

Suyên

https://drive.google.com/drive/folders/1XWWcn0E-GY1IYvorER--Yq0SSPZRgM5O?usp=sharing

24

Đào Thanh

Tâm

https://drive.google.com/drive/folders/1IkImelA4tHClE0p9X0jlSRjVyIkcb2Ap?usp=sharing

25

Nguyễn Mạnh

Thắng

https://drive.google.com/drive/folders/1PeXQMM4MNsjroGbDirlL3QFn9S4hGscx?usp=sharing

26

Trần Trung

Thuận

https://drive.google.com/drive/folders/1xre-AkENlq2rEGnk-rxfbdlSptmXpfkk?usp=sharing

27

Nguyễn Văn

Trung

 

28

Trần Thiện

Tường

https://drive.google.com/drive/folders/1P7ZauR7XQzMNAx81ATX2V5ApvCEh2xG7?usp=sharing

29

Nguyễn L Nhựt

Tuyên

https://drive.google.com/drive/folders/1UYOTmIhTUhYAAjfUliQ2LLSJ2zuLYohj?usp=sharing

30

Đặng Văn

Tín

https://drive.google.com/drive/folders/1POC6zqZSRFwq_6xhQiYWjd0m4Zufkw8v?usp=sharing